Privacy en Algemene voorwaarden

Inhoud

 1. Toepassing
 2. Contact opnemen
 3. Het versturen van blogs
 4. Opslag
 5. Beveiliging
 6. Recht op inzage, wijziging, overdracht, klachten
 7. Creatieve counseling: verantwoordelijkheid
 8. Geheimhouding creatieve counseling dossier
 9. Verhindering en beëindiging creatieve counseling/coaching, schilderles/workshop
 10. Klachtenregeling creatieve counseling
 11. Tarieven en betaling creatieve counseling, schilderles/workshop, kunst
 12. Privacy op de factuur Schildertaal

1 Toepassing

Dit privacy beleid en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening van praktijk Schildertaal. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Dit is verplicht door de wet AVG. Je leest hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Ook lees je algemene voorwaarden rond de diensten van Schildertaal.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Schildertaal – gegevens:

Panfluitstraat 22

1312 PJ Almere

0365364041

KvKnr: 66641969

BTWnr.: NL001937883B17

De dienstverlening van de creatief counselor/coach, kunstenaar (Wijnanda Heslinga) voor praktijk Schildertaal bestaat uit:

het voeren van gesprekken - m.b.v. door cliënt gemaakt beeldend werk (creatieve counseling en coaching) n.a.v. een hulpvraag van cliënt

schilderles/schilderworkshops voor cursisten

maken van kunst (voor opdrachtgever)

2 Contact opnemen

Via dit formulier vraagt je informatie aan. Om de gevraagde informatie te kunnen geven wordt je mailadres gebruikt. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en dienstomschrijving.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schildertaal, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij  op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaard worden. De gegevens blijven 2 jaar bewaard op de mailserver van Google (gmail).

3 Het versturen van blogs/nieuwsbrief

Schildertaal stuurt via e-mail blogs en nieuwsbrieven. Deze gaan wisselend over mijn leven, counseling en kunst. Je kan je hiervoor aanmelden met de formulieren op de website. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de blog, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je  uitschrijven/mailadres wijzigen wanneer je maar wilt via de link onderaan de blogs of door een mail te sturen naar wijnanda.heslinga@gmail.com

4 Opslag

De e-mail van Schildertaal wordt gehost bij Google. Gegevens die jij achterlaat via contactformulier op de website van Schildertaal worden op de servers van Google en Plate Websites opgeslagen. De website en back-ups van de website worden bij Plate Websites (contactpersoon: David Hakkert van VersGemerkt) gehost.

De website van Schildertaal verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Cookies

Schildertaal gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5 Beveiliging

Jouw bezoek aan de website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schildertaal privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.

6 Recht op inzage, wijziging, overdracht, klachten

Je hebt het recht om jouw gegevens die bij Schildertaal vastgelegd en bewaard worden, op te vragen/te wijzigen/over te laten dragen/te wissen/te stoppen. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Je hebt ook recht op het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schildertaal merkt niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Het gebruik maken van deze rechten kan via wijnanda.heslinga@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

7. Creatieve counseling/coaching: verantwoordelijkheid

De counselor/coach betracht grootste zorgvuldigheid bij haar dienstverlening. Zij gaat een oprechte, respectvolle, vertrouwelijke relatie met je aan. Zij is onpartijdig en onafhankelijk. Ze heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat de counselor/coach zich binnen de grenzen van haar competenties maximaal zal inspannen.

Mensen met een psychiatrische stoornis zoals bijvoorbeeld autisme, schizofrenie, anorexia of boulimie, vallen buiten het kennisgebied en hebben hulp nodig van bijvoorbeeld een psychiater.

De counsel/coachsessies duren 1 (tot max. anderhalf uur in overleg tegen meerprijs) in het rookvrije atelier van counselor (aan huis).

Eventueel is online coaching mogelijk in overleg.

Het counseling of coachtraject start na een intake, indien cliënt en counselor/coach beiden akkoord gaan. Er wordt om uiteenlopende informatie gevraagd, cliënt wordt geacht hierin eerlijk en volledig te zijn. Deze informatie vormt de basis voor de behandeling. De counselor is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

De hulpvraag wordt vastgesteld en aan de hand van het proces wordt regelmatig geëvalueerd.

De cliënt maakt in overleg van elke sessie een kort reflectieverslag en mailt dit naar de counselor, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 dagen voor de volgende sessie.

8. Geheimhouding creatieve counseling/coaching dossier

Voor een goed verloop van de counseling is het noodzakelijk dat counselor een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Het cliëntdossier bevat aantekeningen over welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie van de cliënt.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en die counselor/coach, na expliciete toestemming van cliënt, worden opgevraagd door counselor/coach bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De counselor/coach doet haar best om cliënts privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met de gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van de cliënt.

Alleen counselor/coach heeft toegang tot de gegevens in het dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens uit het dossier (naam, adres, woonplaats) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Client mailadres wordt gebruikt om de factuur/huiswerk naartoe te verzenden.

Als counselor/coach vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ze eerst informeren en je schriftelijke toestemming vragen.

Persoonlijke informatie over cliënt zal uitsluitend na schriftelijk verzoek met diens toestemming door counselor aan derden worden verstrekt.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens die counselor/coach in bezit heeft mag cliënt op verzoek (schriftelijk 24 uur van tevoren aangevraagd) inzien voor zover de informatie aangaande de cliënt zelf betreft.

9. Verhindering en beëindiging creatieve counseling, coaching, schilderles/workshop

Bij verhindering dient dit uiterlijk 24 uur voor de betreffende sessie, schilderles/workshop aan de counselor/coach meegedeeld te worden. Zonder tijdig bericht heeft counselor/coach het recht de sessie/les/workshop in rekening te brengen.

Indien de counselor/coach verhinderd is zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor de sessie/schilderles/ workshop, in kennis stellen. Bij overmacht kan de counselor niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. de betreffende sessie/schilderles/workshop.

Beide partijen kunnen de overeenkomst altijd opzeggen. Openstaande bedragen voorvloeiend uit de sessies moeten binnen 14 dagen voldaan zijn.

10. Klachtenregeling creatieve counseling/coaching

Indien er klachten zijn zal dit graag eerst persoonlijk besproken en opgelost worden. Zorgaanbieder Schildertaal is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg voor klachtenregeling Wet Kwaliteit, Klachten, en Geschillen Hiermee kan contact worden opgenomen als dit onvoldoende blijkt.

11.Tarieven en betaling creatieve counseling, schilderles/workshop, kunst

Cliënt /cursist/koper betaalt voor geleverde diensten (counseling, coaching, schilderles/workshop, kunst) per bank/giro (na ontvangst factuur per mail, binnen 2 weken). De tarieven staan op de website vermeld per geleverde dienst. Kunstprijzen op aanvraag en bij opdracht in overleg.

12. Privacy op de factuur Schildertaal

De factuur wordt per mail verzonden naar je mailadres. Op de factuur staan de volgende verplichte gegevens:

 • je naam
 • je adres
 • datum van de behandeling/schilderles/workshop/aankoop kunst
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde: creatieve counseling; schilderles; workshop; kunst
 • de kosten van de sessie/ schilderles/workshop/ kunst

Almere, mei 2018 - aangepast 2020